Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Jostain syystä SITAATTI saattaa näkyä "?-merkkinä.

Oikeuskansleri moittii Vantaan kaupungin sosiaalitoimea:

Vantaan kaupungille moitteita toimeentulotuen hakemusasiakirjojen tulkinnanvaraisuudesta (liite).

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan perusoikeutena taatun hyvän hallinnon perusteet turvataan lailla, muun muassa hallintolailla (434/2000). Hallintolain 9 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Vantaan kaupungin toimeentulotuen hakemuslomakkeessa annetaan ohjeet hakemukseen vaadittavista liitteistä. Ohjeiden mukaan ”hakemukseen tulee liittää” sen jälkeen luetellut asiakirjat, joista ensimmäisenä mainitaan henkilöllisyystodistus tai passi.

Vantaan kaupungin julkaisemassa toimeentulotukea koskevassa esitteessä annetaan myös ohjeita toimeentulotukihakemuksen liitteistä. Esitteessä luetellaan kohdassa ”Mitä liitteitä mukaan toimeentulotukihakemukseen?” muun muassa henkilöllisyystodistus tai passi.
Toimeentulotuen hakemuslomakkeessa todetaan lisäksi, että ”hakemukseen tulee liittää hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien (myös avopuolison) selvitys asumisesta: vuokrakuitti, vuokrasopimus ja ote väestökirjasta sekä tositteet muista asumiskuluista”. Käsite ”ote väestökirjasta” on omiaan antamaan kuvan siitä, että hakemuksen liitteeksi vaaditaan väestörekisteriote tai sitä vastaava asiakirja.

Pidän edellä sanotuista syistä Vantaan kaupungin toimeentulotuen hakemuslomakkeen ohjeita epäselvinä ja sisäisesti ristiriitaisina. Katson, että Vantaan kaupunki ei toimeentulotuen hakemuslomakkeessa ole noudattanut hallintolain vaatimuksia viranomaisen selkeästä ja tarkasta kielenkäytöstä. Esitettävä asia jää tulkinnanvaraiseksi ja sekavaksi.
Toimeentulotuen hakemuslomakkeen on oltava yksiselitteisen selkeä. Lomakkeesta on käytävä ilman tulkinnanvaraisuuksia ilmi, mitä asiakirjoja asiakkaan täytyy esittää toimeentulotukihakemuksen jättämisen yhteydessä ja mitkä niistä vaaditaan hakemuksen varsinaisiksi liitteiksi ja mitä koskee ainoastaan vaatimus esittää ne pyydettäessä toimistossa. Tätä vaatimusta korostaa toimeentulotuen luonne viimesijaisena keinona turvata henkilön toimeentulo. Epäselvyydet toimeentulotuen hakemuslomakkeessa voivat aiheuttaa tarpeettomia viivästyksiä sekä hakemuksen täyttämisessä että sen käsittelyssä.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Kiinnitän Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota hyvän kielenkäytön vaatimuksiin sen julkaisemissa toimeentulotuen hakemuslomakkeessa ja toimeentulotukea koskevassa esitteessä.

* * *

-täsmähaku