Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


APULAISOIKEUSKANSLERI                PÄÄTÖS         04.02.2010        Dnro OKV/577/1/2009

KANTELU

<>Petri Nurminen arvostelee oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa Vantaan kaupunkia siitä, että se vaatii asiakasta esittämään toimeentulotukihakemuksen liitteeksi virallisen henkilökortin tai passin.  Tämän lisäksi toimeentulotuen hakijaa vaaditaan kantelijan mukaan esittämään hakemuksen liitteeksi ote väestötietojärjestelmästä, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kuluja asiakkaalle. Nurminen on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, voiko henkilöllisyystodistuksen tai passin ja väestötietojärjestelmän otteen esittämisen asettaa toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi.

 

 

SELVITYS

 

Vantaan kaupunki on antanut oikeuskanslerinviraston pyynnöstä asiasta selvityksen, jonka jäljennös lähetetään Nurmiselle tämän päätöksen liitteenä. Selvityksen liitteinä on jäljennös Vantaan kaupungin toimeentulotuen hakemuslomakkeesta ja Vantaan kaupungin esite toimeentulotuesta.

 

 

RATKAISU

 

Vantaan kaupungin menettely toimeentulotuen myöntämisessä

 

Toimeentulotukilain 14 §:n mukaan toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat.  Jos tuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa perhe tai henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä.

 


Saman lain 17 §:n mukaan toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa sekä tarvittaessa heidän huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot.

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (jatkossa asiakaslaki) 1 luvun 12 §:n mukaan asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa.

 

Hallintomenettelylain 17 §:ssä säädetään siitä, miten viranomaisen ja asiakkaan keskinäinen selvitysvelvollisuus jakaantuu. Pykälän 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian selvittämisestä. Säännös velvoittaa viranomaista ottamaan kantaa siihen, mitä selvityksiä tarvitaan, osoittamaan tarvittaessa asiakkaalle, mistä seikoista tämän on esitettävä selvitystä ja hankkimaan omin toimenpitein muun kuin asianosaisen esitettäväksi kuuluvan selvityksen.

 

Asiakaslain ja hallintomenettelylain säännökset lähtevät siitä, että asiakas on velvollinen esittämään selvitystä vaatimuksen perusteista, jos niitä koskevat selvitykset ovat tarpeen. Näin on todettu myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa oppaassa Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:11, s. 56).

 

Selvityksessä todetaan, että Vantaan kaupunki ei vaadi toimeentulotukihakemuksen liitteiksi henkilöllisyystodistusta, passia tai otetta väestötietojärjestelmästä ja asiakkaalle mahdollisesti viranomaisen vaatimista todistuksista aiheutuvat kulut otetaan menoina huomioon toimeentulotukilaskelmassa.

 

Asiakkaan henkilöllisyystodistuksesta tai passista selvityksessä todetaan vielä, että uudet asiakkaat pyritään ensin tapaamaan toimistossa. Tällöin hakijan ja myös hänen perheensä henkilöllisyys voidaan varmistaa esittämällä henkilöllisyystodistus tai passi.  Myös toimeentulotukihakemuksen lomakkeessa todetaan, että henkilöllisyystodistus tai passi on esitettävä ”pyydettäessä toimistossa”.

 

Vantaan kaupungin selvityksen mukaan asiakkaalta ei siis myöskään pyydetä väestörekisteriotetta toimeentulotukihakemuksen liitteeksi. Työntekijä voi tarvittaessa tarkistaa väestörekisteritiedot sähköisesti. Edelleen selvityksessä todetaan, että satunnainen tai lyhytaikainen oleskelu Vantaalla ei yleensä perusta oikeutta toimeentulotukeen. Mikäli henkilö tulee toisesta kunnasta vaikka vakinaista asuntoa olevaksi vantaalaiseksi, häntä ei yleensä oteta ilman muuta toimeentulotuen asiakkaaksi, ellei hän anna luotettavaa selvitystä oleskelustaan Vantaalla.

 

Toimeentulotuki on henkilökohtainen tukimuoto. Oikeus saada toimeentulotukea syntyy henkilön tai perheen olosuhteiden perusteella.  Tästä syystä asiakkaalla on velvollisuus antaa toimielimelle kaikki ne olosuhteitaan koskevat tiedot, joita se tarvitsee asian ratkaisemiseksi ja tuen järjestämiseksi.  On mahdollista, että viranomaiselle syntyy joissain tapauksissa epäselvyyttä tuen hakijan henkilöllisyydestä. Tästä syystä sosiaaliviranomaisilla on oikeus tarvittaessa varmistua toimeentulotuen hakijan henkilöllisyydestä.  Tällöin tuen hakijan on pyydettäessä esitettävä sosiaalitoimistossa tarvittava selvitys henkilöllisyydestään.

 


Hallintolain mukaisesta hyvästä kielenkäytöstä

 

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan perusoikeutena taatun hyvän hallinnon perusteet turvataan lailla, muun muassa hallintolailla (434/2000). Hallintolain 9 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.  Lakiin liittyvän hallituksen esityksen mukaan hyvään kielenkäyttöön kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Vaatimus hyvästä kielenkäytöstä koskee sekä kirjallista että suullista esitystapaa. Paitsi päätökset, myös viranomaisen tiedotteet ja muut asiakirjat on laadittava oikein ja ymmärrettävästi.

 

Vantaan kaupungin toimeentulotuen hakemuslomakkeessa annetaan ohjeet hakemukseen vaadittavista liitteistä. Ohjeiden mukaan ”hakemukseen tulee liittää” sen jälkeen luetellut asiakirjat, joista ensimmäisenä mainitaan henkilöllisyystodistus tai passi. Henkilöllisyystodistuksen ja passin yhteydessä mainitaan toisaalta myös, että nämä asiakirjat on ”pyydettäessä esitettävä toimistossa”. Liitteitä koskevista ensin mainituista ohjeista voi kuitenkin saada myös sen kuvan, että vaatimus niiden liittämisestä hakemukseen koskee kaikkia sen jälkeen lueteltuja asiakirjoja, myös henkilöllisyystodistusta tai passia. Vantaan kaupungin julkaisemassa toimeentulotukea koskevassa esitteessä annetaan myös ohjeita toimeentulotukihakemuksen liitteistä. Esitteessä luetellaan kohdassa ”Mitä liitteitä mukaan toimeentulotukihakemukseen?” muun muassa henkilöllisyystodistus tai passi.

 

Toimeentulotuen hakemuslomakkeessa todetaan lisäksi, että ”hakemukseen tulee liittää hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien (myös avopuolison) selvitys asumisesta: vuokrakuitti, vuokrasopimus ja ote väestökirjasta sekä tositteet muista asumiskuluista”.  Käsite ”ote väestökirjasta” on omiaan antamaan kuvan siitä, että hakemuksen liitteeksi vaaditaan väestörekisteriote tai sitä vastaava asiakirja. Selvityksen mukaan sellaista ei siis kuitenkaan vaadita. Mikäli lomakkeessa tarkoitetaan jotain muuta asiakirjaa, joka osoittaa asiakkaan muuta kuin tilapäistä oleskelua Vantaalla, jää selvityksen perusteella epäselväksi, mikä se voisi olla.

 

Pidän edellä sanotuista syistä Vantaan kaupungin toimeentulotuen hakemuslomakkeen ohjeita epäselvinä ja sisäisesti ristiriitaisina. Katson, että Vantaan kaupunki ei toimeentulotuen hakemuslomakkeessa ole noudattanut hallintolain vaatimuksia viranomaisen selkeästä ja tarkasta kielenkäytöstä. Esitettävä asia jää tulkinnanvaraiseksi ja sekavaksi. 

 

Toimeentulotuen hakemuslomakkeen on oltava yksiselitteisen selkeä. Lomakkeesta on käytävä ilman tulkinnanvaraisuuksia ilmi, mitä asiakirjoja asiakkaan täytyy esittää toimeentulotukihakemuksen jättämisen yhteydessä ja mitkä niistä vaaditaan hakemuksen varsinaisiksi liitteiksi ja mitä koskee ainoastaan vaatimus esittää ne pyydettäessä toimistossa. Tätä vaatimusta korostaa toimeentulotuen luonne viimesijaisena keinona turvata henkilön toimeentulo. Epäselvyydet toimeentulotuen hakemuslomakkeessa voivat aiheuttaa tarpeettomia viivästyksiä sekä hakemuksen täyttämisessä että sen käsittelyssä.

 

Johtopäätökset ja toimenpiteet

 

Kiinnitän Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota hyvän kielenkäytön vaatimuksiin sen julkaisemissa toimeentulotuen hakemuslomakkeessa ja toimeentulotukea koskevassa esitteessä.

 


Muilta osin kantelu ei ole johtanut toimenpiteisiini.


 

Apulaisoikeuskansleri                                       Mikko Puumalainen


Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri                                     Minna Ruuskanen

 

 


-täsmähaku