Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Diaarinumero: OKV/150/1/2009
Antopäivä: 05.02.2010
Ratkaisija: AOK

Toimeentulotukihakemusten käsittely laissa säädetyissä määräajoissa

Kantelijan kahta kuukautta koskevia toimeentulotukihakemuksia ei ollut kaupungin sosiaaliviraston toimipisteessä käsitelty toimeentulotuesta annetun lain 14 §:ssä säädetyissä määräajoissa. Kaupungin selvityksen mukaan viivästys oli johtunut uuden työntekijän perehdytysvaiheesta, minkä vuoksi töitä ei ollut onnistuttu järjestämään niin, että toimeentulotuesta annetun lain säädökset hakemusten käsittelyajoista olisivat toteutuneet.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että toimeentulotuesta annetun lain 14 §:ään on kirjattu määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelylle. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa se, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätökset tehtäisiin ja myös pantaisiin täytäntöön ilman viivytystä. Pykälän 1 momentissa on todettu myös se lähtökohta, että toimeentulotukiasiat on hoidettava niin, ettei perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu. Kantelijan toimeentulotukihakemusten käsittelyssä oli siten menetelty lainvastaisesti. Kuten sosiaalivirastokin oli selvityksessään todennut, laissa säädettyä määräaikaa ei voida ylittää hallinnollisten tai työnjohdollisten syiden vuoksi.


* * *

Diaarinumero: OKV/624/1/2009
Antopäivä: 02.02.2010
Ratkaisija: AOK

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen

Kantelijan toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika oli 9 arkipäivää. Yleisesti samana ajankohtana käsittelyajat olivat olleet 9 päivästä 20 päivään. Toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n mukaan päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Sosiaalitoimen antamassa selvityksessä käsittelyaikojen myönnettiin olleen liian pitkiä muutamana kuukautena.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle sosiaalitoimen huomiota siihen, että toimeentulotukihakemukset tulee käsitellä viivytyksettä.

Laki toimeentulotuesta 14 a §


* * *

Diaarinumero: OKV/577/1/2009
Antopäivä: 04.02.2010
Ratkaisija: AOK

Toimeentulotuen hakemuslomakkeen oltava selkeä

Kantelija kanteli siitä, että kaupunki vaati toimeentulotukihakemuksen liitteeksi passin tai henkilöllisyystodistuksen ja otteen väestötietojärjestelmästä. Kaupungin sosiaalitoimen antamassa selvityksessä kuitenkin todettiin, että toimeentulotukiasiakkaan täytyy esittää passi tai henkilöllisyystodistus vain pyydettäessä henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä ja että asiakkaalta ei vaadita hakemuksen liitteeksi otetta väestötietojärjestelmästä. Kaupungin käyttämässä toimeentulotuen hakemuslomakkeesta saattoi kuitenkin saada sen kuvan, että asiakkaalta vaadittiin hakemuksen liitteeksi kyseisiä asiakirjoja. Myös kaupungin julkaisemassa toimeentulotuesta kertovassa esitteessä asia oli ilmaistu tulkinnanvaraisesti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaalitoimen huomiota hallintolain vaatimukseen siitä, että viranomaisen käyttämä kieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää.

Hallintolaki 9 §


-täsmähaku